معرفی

مشخصات فردی

محسن حمیدیان

نام - نام خانوادگی : محسن   حمیدیان

پست الکترونیکی : m_hamidian@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حسابداری
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مؤسسه حسابرسی بیات رایان

حسابرس ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی- سازمان مرکزی

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

شرکت برسان مدیریت (سهامی خاص)

مدیر مالی و اداری

شرکت نمایش فیلم (مسئولیت محدود)

مشاور مالی

شرکت کابل تک (سهامی عام)

مدیر مالی و اداری

شرکت چینی سازی البرز (سهامی عام)

مدیر مالی و اداری

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مشاور مالی

شرکت آلومتک و آلو مراد (سهامی عام)

معاون اداری و مالی

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز (سهامی عام)

مشاور مالی

شرکت نوژان صنعت (سهامی خاص)

مشاور مالی

شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)

معاون اجرائی

شرکت گروه هتلهای هما (سهامی خاص)

عضو هیأت مدیره غیر موظف

شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی (سهامی خاص)

مشاور مالی

شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)

معاون مالی و اداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری و مدیریت مالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده اقتصاد و حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو شورای تخصصی گروه حسابداری و مدیریت مالی کارشناسی ارشد و دکتری

شرکت مرکز مالی ایران(سهامی خاص)

معاون مالی و اداری

شرکت گروه تجارت بین الملل آتیه خواهان (سهامی خاص)

معاون مالی و اداری

 


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی)

  عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره ایران 

 عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

 عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

 کارشناس رسمی قوه قضائیهتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه تحصیلات تکمیلی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379-08-29

محسن حمیدیان
محسن حمیدیان

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^